موقعیت شما: زمینه های پروژه و تحقیق » زمینه مشاوره پایان نامه ها
   
 

 

 

 
 
 
زمینه مشاوره پایان نامه ها
 

زمینه مشاوره پایان نامه ها:

Web2

social network

مدلهای پرداخت الکترونیک                      (E-Commerce)  

تجارت الکترونیک                                   ( E-Payment)

روشهای رمزنگاری اطلاعات             ( Data Encryption )

 پایگاه داده                                              ( Data Base)

امنیت در تجارت الکترونیک   ( Security in E-Commerce )

عامل های سیار                                   (Mobile Agent)

امنیت در شبکه های کامپیوتری        ( Network Security)

امضای دیجیتالی                            ( Digital Signature )

مهندسی اینترنت                        (Internet  Engineering )    

وب معنایی                                       (Semantic Web)

ذخیره و بازیابی اطلاعات      (Data Storage&Retrieve )

رمز نگاری اطلاعات                     ( Data Encryption )